سه نگین

زعفران سرگل اصل قائنات

زعفران سرگل اصل قائنات سرگل به دلیل اینکه ظاهرا دارای کلاله‌های شکسته است برای بازار ایران مناسب است. لازم به یادآوری  است زعفران سرگل با توجه به کیفیت‌ درجه های  مختلفی دارد که کلاله های درشتر ا برای صادرات  استفاده  می گردد.کیفیت بستگی به رعایت اصول استاندارد طی مراحل فرابری زعفران سرگل دارد. انواع زعفران سرگل: نام‌هایی مانند زعفران سرگل اعلا، زعفران سرگل صادراتی، زعفران سرگل ممتاز، زعفران سرگل شکسته را شنیده اید. آیا می دانید ؟ تفاوت این‌ها در چیست؟ و بر چه اساسی طبقه بندی می‌شوند؟ اساسا درجه‌بندی انواع زعفران سرگل بر حسب دو اصل زیر می‌باشد: 1--ریز یا درشت بودن کلاله‌های زعفران2- درصدشکستگی  موجود در زعفران سرگل اصل قائنات زعفران...

ادامه مطلب